Πληροφορίες Ειδήσεων

Βαρύς! Εκδόθηκαν νέοι κανονισμοί για τη διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

2022-04-21

Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας, η βιομηχανία κατασκευής εξοπλισμού ισχύος έχει επιταχύνει την ανάπτυξή της. Ωστόσο, υπό την κατάσταση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, του αυξανόμενου κόστους και του ολοένα και πιο έντονου ανταγωνισμού στην αγορά, ορισμένες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε χαμηλές τιμές και χαμηλή ποιότητα, κομμένες γωνίες και κακά αγαθά προκειμένου να αποκομίσουν παράνομα κέρδη, με αποτέλεσμα ατυχήματα ποιότητας και ασφάλειας στον εξοπλισμό ηλεκτρικής ενέργειας και να επηρεάσουν σοβαρά την αξιόπιστη παροχή ρεύματος.


Στις 6 Απριλίου, η κρατική διοίκηση εποπτείας της αγοράς, η κρατική επιτροπή εποπτείας και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Κρατικού Συμβουλίου και η Κρατική Διοίκηση Ενέργειας εξέδωσαν τις κατευθυντήριες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την Ολοκληρωμένη Ενίσχυση της διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής « Guiding Opinions), το οποίο πρότεινε να προωθηθεί σθεναρά ο εκσυγχρονισμός της ικανότητας διακυβέρνησης στον τομέα του εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθηθεί η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας της βιομηχανίας εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας.


Προκειμένου να εφαρμοστεί ενεργά η νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας, να ενισχυθεί πλήρως η διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας, να τυποποιηθεί αποτελεσματικά η τάξη της αγοράς εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η ασφαλής και σταθερή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, οι κατευθυντήριες γνωμοδοτήσεις που διατυπώθηκαν τέσσερις βασικές αρχές: προσανατολισμός στα προβλήματα, συντονισμός τμημάτων, ενδυνάμωση δεδομένων και κοινωνική διακυβέρνηση.


Η καθοδήγηση αναφέρει ξεκάθαρα:


Θα επικεντρωθούμε στους τομείς προϊόντων των καλωδίων και καλωδίων, μετασχηματιστών, συσκευών διανομής, συνδυαστικών συσκευών, αποζεύξεων, διακόπτες κυκλώματος, φωτοβολταϊκών μετατροπέων και κιβωτίων συνδυασμού με συχνά προβλήματα ποιότητας και ασφάλειας και θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε συστηματικούς, περιφερειακούς και βιομηχανικούς κινδύνους ποιότητας και ασφάλειας.


Η καθοδήγηση απαριθμεί επίσης πέντε μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας ποιότητας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ποιοτικής επίβλεψης του εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας, της αποτελεσματικής πρόληψης ατυχημάτων ασφάλειας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, της εφαρμογής διαβαθμισμένης διαχείρισης των κινδύνων ποιότητας και ασφάλειας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, της διενέργειας ιχνηλασιμότητας ποιότητας και ασφάλειας της ισχύος εξοπλισμός και ενίσχυση του συντονισμού ανταλλαγής πληροφοριών και εποπτείας.


Επισημαίνεται ότι οι σχετικοί οργανισμοί του κλάδου και οι επιχειρήσεις βασικών χρηστών ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μεγάλα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα παρακολούθησης κινδύνων ποιότητας και ασφάλειας εξοπλισμού ισχύος, να συλλέξουν ολοκληρωμένες πληροφορίες κινδύνου για την κατασκευή εξοπλισμού ισχύος, τις προμήθειες, εγκατάσταση, λειτουργία, ανάντη και κατάντη αγορές και την κοινή γνώμη, και να συνδέονται αποτελεσματικά με τη δυναμική επίβλεψη, διοίκηση και αποστολή της ποιότητας και της ασφάλειας των βιομηχανικών προϊόντων.